การครอบครองลูกบอลของกีฬาแฮนด์บอล

การออกกำลังกายเป็นการช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรง ตลอดถึงการเข้าสังคมอีกทางหนึ่ง เพราะการออกกำลังของคนในปัจจุบันจะมีการรวมตัวตามสวนสาธารณะ หรือลานกลางแจ้งในการออกกำลังกาย ซึ่งปัจจุบันการใช้สถานที่เหล่านี้ก็เพื่อการเล่นกีฬาและเป็นการออกกำลังกายอีกอย่างหนึ่งด้วยและลานกลางแจ้งนี้เองก็ได้พัฒนามาเป็นการเล่นกีฬาต่าง ๆ และหนึ่งในนั้นก็คือแฮนด์บอลนั้นเอง

การครอบครองลูกบอลนั้นหมายถึง การถือลูกบอลเพื่อเตรียมตัวที่จะทำการส่งบอลหรือการยิงประตู จุดที่จะต้องสัมผัสกับลูกบอลก็คือนิ้วมือทั้งห้าและสันมือเป็นจุดที่สัมผัสลูกบอล นิ้วทุกนิ้วนั้นจะต้องกางออก แล้วจากนั้นก็ใช้ปลายนิ้วบังคับลูกบอลและพยายามอย่าให้ส่วนของอุ้งมือสัมผัสกับลูกบอล ในการถือลูกบอลในกีฬาแฮนด์บอลนั้นสามารถที่จะจับลูกบอลหรือถือลูกบอลได้ทั้งสองมือและมือเดียว ผู้เล่นสามารถครอบครองโดยการเปลี่ยนมือกลับไปกลับมาก็ได้ ในการเล่นนี้มีการอนุญาตให้จับหรือถือลูกบอลไว้ในครอบครองไม่เกิน 3 วินาที ดังนั้นตัวผู้เล่นเองจะต้องมีการตัดสินใจให้ได้ภายในเวลา 3 วินาที เพื่อที่จะส่งลูกบอลหรือการเลี้ยงบอลเพื่อการยิงประตู และในขณะเดียวกันกติกาก็ได้มีการอนุญาตให้ผู้เล่นที่ถือลูกบอลนั้นสามารถที่จะก้าวเท้าได้ทั้งหมด 3 ก้าว แต่ต้องอยูในเวลา 3 วินาทีด้วย

ในการครอบครองลูกบอลเพื่อทำการส่งหรือทำการยิงประตูนั้น ผู้เล่นเองจะต้องคำนึงถึงกฎ กติกาของการแข่งขันด้วย เพื่อไม่ให้เป็นการทำผิดกฎ กติกาของการแข่งขันเพราะอาจส่งผลต่อทีมและตัวของผู้เล่นเองได้

 

admin